ممنوعات پستی

ممنوعات پستی

رعایت مقررات پستی و ممنوعات پستی به سالم بودن وبه موقع بودن مرسولات پستی کمک می کند.
موارد ممنوعات پستی به شرح زیر می باشد :

*جادادن پاکت و هرگونه یادداشت که حکم مکاتبات میباشد. جوف امانات و بسته های روزنامه، مجلات و مطبوعات که حق مخففه به آنها تعلق می گیرد.

*مکاتبات شخصی و علامات شبیه به آن در روی لفاف مرسولات که حقوق مخففه به آن تعلق میگیرد.

*جا دادن اشیاء قیمتی مانند طلا و نقره و جواهرات و قطعات پول جوف پاکتهای بیمه یا سفارشی و غیره.

*پست نامه هایی که از طریق لفاف خود می توانند برای کارکنان پست ایجاد خط نمایند و یا دیگر مرسولات و تجهیزات پستی را کثیف و ضایع نماید.

*پست نامه ها به غیر از نامه های بیمه شده (با ارزش اظهار شده) نمی تواند حاوی وجه نقد، اوراق بهادار مانند چک، سفته، چکهای مسافرتی، چک های بانکی و تضمینی باشند.

*وسایل قمار که در آنها برد و باخت مطرح است، نظیر تخته نرد، ورق و ...

*پوست حیوانات حرام گوشت

*وسایل موسیقی

*مشروبات الکلی

*اسلحه

*مواد رادیو اکتیو

*مواد منفجره

*مواد مخدر و موا پسیکوتروپ (روان گردان)

*مجلات مد و منافی عفت و اخلاق

*کتب خطی، عتیقه و کتب مرجع

*حیوانات زنده به استثنای زنبور عسل، زالو، کرم ابریشم انگلها و موجودات دافع حیوانات موذی که توسط مؤسسات رسماً شناخته شده اند.

*جوهر خشک یا محلول و رنگهای خشک یا مایعی که جوهر در آنها داخل باشد.

*مراسلاتی که حقوق پاکتی به آنها تعلق می گیرد و وزنشان از یک کیلوگرم بیشتر است و هنگام ارسال کاملاً تمبر زده نشده باشند.

*کالائیکه خرید و فروش آنها را شارع مقدس اسلام حرام نموده است.

*اشیائیکه ورود یا جریان آنها در کشور به استناد قوانین داخلی ممنوع است.

*اشیائیکه ورود یا جریان آنها در کشور مقصد ممنوع است.(موارد از طریق اداره کل مهندسی عملیات پستی ابلاغ گردیده است.

*مقررات شرکتهای طرف قرارداد:

در صورت برگشتی شدن مرسوله و کالا هزینه پستی برابر تعرفه پستی برای مرسولات برگشتی از شرکت طرف قرارداد اخذ می گردد.

در صورت عدم بسته بندی مناسب مرسولات، هرگونه آسیب به محتویات مرسوله با عهده شرکت  طرف قرارداد می باشد.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/03/20 - 02:00:56 گروه خبري : اخبار