آموزش گرافيك

دریا - آموزشی InDesign cs5
9,500 تومان

به همراه هدیه ویژه:آموزش مقدماتی Photoshop cs5 وشامل6ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته موجود می باشد.

دریا - آموزشی Action Script 3
7,500 تومان

به همراه هدیه ویژه:آموزش مقدماتی Flash cs5 وشامل3:30ساعت آموزش به صورت رایگان در بسته موجود می باشد.

دریا - آموزشی IIIustrator
9,500 تومان

به همراه هدیه ویژه: آموزش مقدماتی Corel Draw X5وشامل6ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته موجود می باشد.