آموزش بورس

سی دی شناخت گاوها در بورس ؛ مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه های بورس
1,450 تومان

نوشته : امیر کاویان-عبدالرضا رمضان زاده؛مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه های بورس اوراق بهادار