تبلیغات

کتاب تبلیغات تجاری
42,000 تومان

نوشته : ویلیام ولز-جان برنت-ساندرا موریاتی، ناشر : مبلغان، ترجمه : سینا قربانلو ؛اصول و شیوه های عمل

کتاب رازهای تبلیغات
8,500 تومان

نوشته:دیوید اُگیلوی،ناشر:مبلغان،ترجمه:کوروش حمیدی،علی فروز فر؛اسرار تبلیغات بنیانگذاران تبلیغات نوین

کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری
10,000 تومان

نوشته:ماکـس ساترلند،ناشر : مبلغان،ترجمه : سینا قربانلو ؛تأثیرات روانی تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری
10,000 تومان

نوشته :ژان نوئل کاپفرر،ناشر : مبلغان،ترجمه : سینا قربانلو؛ هنر ایجاد نام تجاری و اصول نامگذاری تجاری