كار آفرینی و خلاقیت

کتاب آموزش مهارت های تفکر خلاق
4,000 تومان

نوشته:جان اَدِر،ناشر:سایه سخن،ترجمه:ابوذر کرمی؛تصمیم گیری و استراتژی حل مسئله،ویژه جویندگان موفقیت